Algemene voorwaarden:
Graag laten wij onze algemene voorwaarden aan u zien, zodat u precies weet wat uw rechten en plichten zijn als consument en/of bedrijf als u een overeenkomst aangaat met Molenhuys Design. In de voorwaarden zijn alle (wettelijke) regels opgenomen die van toepassing zijn bij de aankoop van een product en/of dienst van Molenhuys Design.
Denk daarbij aan de overeenkomst, levering, betalingscondities, garantie enzovoort.

Algemene voorwaarden Molenhuys Design
Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari 2013.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer:Molenhuys Design die sanitaire productenen/of diensten bedrijfsmatig aan bedrijven en consumenten aanbiedt.
2. De consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Molenhuys Design
3. Een bedrijf,waarbij de ondernemer een overeenkomst aangaat met Molenhuys Design
4. Aanbieding:Iedere offerte van Molenhuys Design betreffende het verkopen en/of leveren van haar producten en/of diensten.
5. Overeenkomst:Ieder verkoop-leveringscontract dat tussen opdrachtgever en Molenhuys Design tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.
6. Producten en diensten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Molenhuys Design
7. Voorwaarden:Deze algemene verkoop-en leverings voorwaarden.
8. Opdrachtgever/wederpartij:Degene die met Molenhuys Design een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van lid 4 heeft aangevraagd of ontvangen.
9. Opdracht:Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan Molenhuys Design
Artikel 2 – Identiteit van Molenhuys Design Molenhuys Design Christiaan Huygensweg 9A 3225LD Hellevoetsluis Telefoonnummer: 0181-325582
Telefonische bereikbaarheid: Openingstijden : van 9.30 uur t/m 17.00 uur.. Zaterdag: van 10.00 uur tot 16.00 uur. E-mailadres: info@molenhuysdesign.nl
KVK-nummer: 65184203. Btw-identificatienummer: NL856010984B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op,en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Molenhuys Design, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Molenhuys Design waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
3. Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Molenhuys design en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.
8. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Molenhuys Design.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Alle door Molenhuys Design uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend ,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Alle door Molenhuys Design uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
4. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. Een offerte of aanbieding verval teveneens indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar blijkt bij de leveranciers van Molenhuys Design.
6. Alle aanduidingen in aanbiedingen ,offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte samples strekken slechts ter indicatie. Afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Molenhuys Design. Als Molenhuys Design een model, monster of voorbeeld toont dan wel verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of het bedrijf mogelijk te maken. Als Molenhuys Design gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Molenhuys Design niet.
8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• naam van de opdrachtgever;
• datum van de overeenkomst/offerte;
• het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;
• de uiteindelijke prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze en termijn van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• eventuele bijzondere voorwaarden;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument of het bedrijf voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
Molenhuys Design kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van Molenhuys Design ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

9. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Molenhuys Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Molenhuys Design dit anders aangeeft.
10.Een samengestelde prijsopgave verplicht Molenhuys Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
11.Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of het bedrijf en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Molenhuys Design komt enkel tot stand na bevestiging van Molenhuys Design.
3. Overeenkomsten waarvoor door hun aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, komen tot stand doordat Molenhuys design of een door hem aangewezen derde met de uitvoering ervan is begonnen.
4. Indien de consument of het bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Molenhuys Design langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument of het bedrijf de overeenkomst ontbinden.
5. Indien de overeenkomst tot stand komt, persoonlijk of via de elektronische weg, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de data.
6. Molenhuys Design kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument of het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Molenhuys Design zal bij het product of dienst aan de consument of het bedrijf de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of het bedrijf op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestging van Molenhuys Design waar de consument of het bedrijf met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument of het bedrijf van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 8 van deze voorwaarden opgenomen gegevens.
Artikel 6 – De prijs
1. Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders aangegeven. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-, transport-, installatie-, verzend- en administratiekosten dan wel verpakkingskosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Transportkosten vanaf de fabriek/werkplaats dan wel plaats van vestiging van Molenhuys Design zijn eveneens niet in de prijs inbegrepen en zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wordende prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en behoudens onopzettelijk gemaakte fouten in de vermelding van de prijs.
3. De in de aanbiedingen of offertes van Molenhuys Design weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals Molenhuys Design deze op haar website of in haar showroom kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is Molenhuys Design gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de tot standkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de tot standkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Molenhuys design dit bedongen heeft en: a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument of het bedrijf de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zetten tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
1. De door Molenhuys Design te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Molenhuys Design hanteert een garantietermijn van twee jaar, tenzij er op de offerte en/of opdrachtbevestiging anderszins is bepaald. Een fatale garantietermijn kan afzonderlijk per order door Molenhuys Design bepaald worden. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dienst de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Molenhuys Design kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden zonder schriftelijke toestemming dan wel voorwaarden van Molenhuys Design, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken dan wel hebben getracht aan te brengen. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar Molenhuys Design geen invloed op kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

2. De opdrachtgever zal generlei aanspraken meer kunnen doen gelden nadat de geleverde producten geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, bewerkt of verwerkt, aan derden zijn door geleverd of in gebruik zijn gegeven, dan wel anderszins kennelijk geaccepteerd zijn.
3. De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik dan wel handelsdoeleinden. Eventuele tekorten, zichtbare gebreken en/of beschadigingen aan de zaken bij levering dienen door de opdrachtgever op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te worden vermeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de zaken te hebben geaccepteerd.
4. Reclamaties terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 24 uur na levering dan wel uitvoering der zaken te geschieden. Molenhuys Design zal daarbij op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden.
5. Reclamaties terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 48 uur na constatering te geschieden.
6. De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat Molenhuys Design in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Molenhuys Design in gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
7. Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld ,dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Onverminderd de verplichtingen van Molenhuys Design zullen, indienen voor zover er tenaanzien van de te leveren producten niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid aan de opdrachtgever.
9. Indien niet aan de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan Molenhuys Design.

10.Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal Molenhuys Design de te leveren zaken, naar de keuze van Molenhuys Design, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
11.Indien Molenhuys Design de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de wederpartij de geleverde zaken, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan Molenhuys Design.
12.In geval van een gegrond beroep op garantie ten aanzien van geleverde diensten van Molenhuys Design, zal Molenhuys Design telkens de materiaalkosten voor haar rekening nemen.
13.Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid dan wel grond voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van.
14.Eventuele terugzending van goederen door de opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Molenhuys Design, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
15.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervangen, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
16.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Molenhuys Design en de door Molenhuys Design bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde, één jaar.
17.Voor de door Molenhuys Design geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan Molenhuys Design garantie heeft gegeven.
18.Reclamaties ter zake van de hoogte van de door Molenhuys Design verzonden facturen dienen binnen twee dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
19.Onverminderd een tijdige reclamatie van de opdrachtgever, blijft de verplichting tot betaling en afname van geplaatste orders bestaan.
20.Voor zover herstel dan wel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is Molenhuys Design
nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden. 21.Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt
of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd tenzij partijen
anders overeenkomen.
22.Bij retourzending zonder beroep op gebreken, heeft Molenhuys Design, onverminderd hetgeen in artikel 10.20 is bepaald, het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.
Artikel 8 – Levering en uitvoering
1. Molenhuys Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid inachtnemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van leveringen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. De overeenkomst tussen Molenhuys Design en de wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3. Molenhuys Design heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De levertijd is de afgesprokentijd waar binnen de productenen/of diensten zijn geleverd.
5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of het bedrijf aan Molenhuys Design kenbaar heeft gemaakt. Indien er geen locatie is benoemd, zal de levering geschieden ten kantore van Molenhuys Design. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Molenhuys design gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Molenhuys Design is gerechtigd om ,indien noodzakelijk,de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Molenhuys Design zal de wederpartij hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Molenhuys Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. De consument zorgt voor een goed bereikbare,veilige en droge plek op de begane grond waar Molenhuys Design de producten vlot kan afleveren.
8. Molenhuys Design is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever dan wel aan derden ten tijde dan wel ten gevolge van de aflevering van de producten.
9. Indien een bezorging vertraging ondervindt ,of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht en spant Badkamer Design zich in om de producten zo spoedig mogelijk na te leveren. Daarbij is het niet mogelijk om kosten te reclameren in verband met vertraging.
10.Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Molenhuys Design zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Daarbij is het niet mogelijk om kosten te reclameren in verband met producten die niet meer te leveren zijn. Bij vervangende artikelen kan de consument of het bedrijf zich wel beroepen op het herroepingsrecht voor dat betreffende product.
11.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of bedrijf bij Molenhuys Design, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.Molenhuys Design mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag Molenhuys Design altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.
13.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. Molenhuys Design zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
14.Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan Molenhuys Design een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht gevolgen zou kunnen hebben.
15.Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een
aanvulling, is Molenhuys Design gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Molenhuys Design en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.
16.De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Molenhuys Design steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Molenhuys Design derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Molenhuys Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
17.Indien Molenhuys Design gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan Molenhuys Design.
18.De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de door hem gekochte zaken integraal af te nemen en de volledige koopprijs te betalen. Opdrachtgever is ook verplicht de volledige koopprijs te betalen, indien hij weigerachtig is om alle door hem gekochte zaken af te nemen, waarbij irrelevant is, onder welke voorwaarden Molenhuys Design de zaken zou leveren.
19.In geval dat Molenhuys Design ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar goederen kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. Opdrachtgever kan na beëindiging van de weersomstandigheden de afroep opnieuw aandragen bij Molenhuys design.
20.Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor afroepen zijn gesteld, is Molenhuys design bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomsten nog niet alle zaken zijn afgeroepen, opdrachtgever te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen.

Artikel 9 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen ,dienen de door de consument of bedrijf verschuldigde bedragen te worden voldaan vóór bezorging van de goederen.
2. Zodra bekend is wanneer de producten mogen worden afgeleverd en deze worden besteld, wordt gestart met het factureren. Hierbij hanteert Molenhuys Badkamer Design vanaf het moment van bestelling een aanbetalingsfactuur van 25% van de totale overeenkomst en een betaling van de resterende 75% voor levering Molenhuys Design een overeenkomst aangaat met een bedrijf welk voor een consument handelt, stelt Molenhuys Design de eindverbruiker/consument als verantwoordelijke voor de volledige betaling.
3. Betaling van de facturen van Molenhuys design dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Molenhuys Design. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op Molenhuys Design te verrekenen met de door Molenhuys Design in rekening gebrachte bedragen.
4. Molenhuys Design is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling, waarborg of bankgarantie te bedingen ten aanzien van haar vordering, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. Zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Molenhuys Design, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Molenhuys Design is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Molenhuys Design bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor Molenhuys Design voortvloeiende schade.
5. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument of het bedrijf geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Molenhuys Design aangewezen bankrekening.
7. De consument of het bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
8. Ingeval van wanbetaling van de consument of het bedrijf heeft Molenhuys Design behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument of het bedrijf gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

9. Zodra de in het eerste lid gegeven termijn overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1% rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:
• – over de eerste Euro 2.500,- 15% met een minimum van € 40
• – over de volgende Euro 2.500,- 10%
• – over de volgende Euro 5.000,- 5%
• – over de volgende Euro 190.000,- 1%
• – over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met een maximum van € 6.775,-
10.Molenhuys Design zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin de consument of het bedrijf op verzuim wordt verwezen. 10%geeft de consument of het bedrijf de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
11.Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van 10%, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door 10%rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Molenhuys Design om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.
12.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
13.De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren
inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan 10%kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten ter zake verloren.
14.Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is 10% gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.
15.Molenhuys Design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 10% kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
16.Indien Molenhuys Design en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de producten of diensten uiterlijk vòòr of op de overeengekomen termijn van levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.
17.Een betalingsverplichting kan alleen worden opgeschort als er een officiële klacht (zie artikel 10) is ingediend over een gedeelte van de levering. Dat bedrag moet in verhouding staan tot de inhoud en ernst van de klacht. Dat deel van de factuur mag Molenhuys Design niet invorderen. Het resterende deel van de opdracht dient de consument of het bedrijf wel te betalen.
Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Molenhuys Design beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachtenoverdeuitvoeringvandeovereenkomstmoetenbinnen bekwame tijd, conform hetgeen bepaald is in artikel 7, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Molenhuys Design nadat de consument of het bedrijf de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Molenhuys Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Molenhuys Design binnen de termijn van 7 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 11 – Intellectueel eigendom
1. Alle tekeningen, schetsen,schema’s,monsters,modellen, gereedschappen, e.d. die door Molenhuys Design worden gehanteerd, blijven, ook indien zij aan de wederpartij ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van Molenhuys Design en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Molenhuys Design voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Molenhuys Design en de wederpartij gebruikt te worden. Zaken waarop een intellectueel eigendomsrecht van Molenhuys Design rust, dienen op eerste verzoek van Molenhuys Design aan haar geretourneerd te worden. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid van de aan Molenhuys Badkamer Design verstrekte tekeningen en gegevens. Afbeeldingen, tekeningen, kostenbegrotingen, schema’s, adviezen, ontwerpen en overige informatie welke door Molenhuys Design zijn verstrekt, zijn voor Molenhuys Design niet bindend en enkel bedoeld om een algemene voorstelling te geven hetgeen door Molenhuys Design kan worden geleverd.
3. Molenhuys Design behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Molenhuys Design heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
4. De wederpartij vrijwaart Molenhuys Design voor aanspraken van derden, ter zake van goederen afkomstig van Molenhuys Design, betreffende intellectuele eigendomsrechten.
5. De consument of het bedrijf mag materiaal van Molenhuys Design waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Molenhuys Design.

Artikel 12 – Annulering
1. Molenhuys Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen: – De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• – Na het sluiten van de overeenkomst Molenhuys Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• – De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• – Indien de door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Molenhuys Design kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;
• – Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Molenhuys Design kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Molenhuys Design op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Molenhuys Design de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij onverminderd haar aanspraken welke voortvloeien uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Molenhuys Design tot opschorting en ontbinding overgaat,is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is,is Molenhuys Design gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder ingegrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.
6. In het geval van verzuim van de wederpartij is Molenhuys Design gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan Molenhuys Design verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te
roepen.
7. Ingeval van wanprestatie door de wederpartij, is deze jegens Molenhuys Design verplicht tot verlening van een schadevergoeding of
schadeloosstelling.
8. Ingeval van liquidatie, van(aanvragenvan) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Molenhuys Design vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Molenhuys Design op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de wederpartijeen geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht
10.Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van de gemiddelden in de badkamerbranche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de opdracht, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de consument of het bedrijf annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
11.De in lid 10 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Molenhuys Design kan bewijzen dat zijn schade groter is of de consument of het bedrijf aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
12.Een annulering dient bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Molenhuys Design dit schriftelijk.
Artikel 13 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
1. Molenhuys Design is niet gehouden tot he tnakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder het begrip ‘overmacht’wordt in iedergeval verstaan ,doch niet limitatief: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Molenhuys Design zijn ontstaan zoals o.a. weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Molenhuys Design.
3. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.
4. Molenhuys Design is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan Molenhuys Design de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. IndienMolenhuysDesignbijhetintredenvanovermachtgedeeltelijkaan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.
6. Ingeval dat Molenhuys Design om reden van weersinvloeden haar werkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden niet kan worden verhaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van Molenhuys Design.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. Molenhuys Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Molenhuys Design.
2. Molenhuys Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Molenhuys Design is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en/of gegevens.
3. De totale aansprakelijkheid van Molenhuys Design zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Molenhuys Design aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan makings verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusiefBTW).
4. De aansprakelijkheid van Molenhuys Design is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. Molenhuys Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Molenhuys Design is niet aansprakelijk voor schade,indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Molenhuys Design of haar leidinggevenden.
8. Het risico van verlies, beschadiging of waarde vermindering gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.
9. De wederpartij vrijwaart Molenhuys Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Molenhuys Design toerekenbaar is.
10.Indien Molenhuys design uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Molenhuys Design zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in
gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, dan is Molenhuys Design, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Molenhuys Design en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij.
11.Molenhuys Design is ten aanzien van in opdracht van haar door derden verrichte werkzaamheden op gelijke wijze aansprakelijk als voor werkzaamheden door haar eigen werknemers verricht, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van de derde.
12.De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen dan wel vereisten. De opdrachtgever vrijwaart Molenhuys Design voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen dan wel goedkeuringen zijn verkregen door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door Molenhuys Design alsook schadevergoedingen op de opdrachtgever verhaald worden.
13.De opdrachtgever draagt zorgt voor het schriftelijk doorgeven van de exacte locatie van leidingen, kabels, funderingen en andere relevante niet direct zichtbare zaken aan Molenhuys design, waarbij voornoemde opsomming niet limitatief is. Noch Molenhuys Design als haar onderaannemers kunnen op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bovenstaande zaken, dan wel voor gevolgschade welke hieruit zou voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Molenhuys Design en haar onderaannemers dan ook uitdrukkelijk voor deze aansprakelijkheid. Indien Molenhuys Design schade lijdt ten gevolge van deze voor haar niet bekende zaken, is de schade welke zij lijdt integraal voor opdrachtgever.
14.Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij Molenhuys Design schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval.
Artikel 15 – Geheimhouding en Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
1. MolenhuysDesignisverplichttotgeheimhoudingvanalleinformatieen gegevens van de opdrachtgever jegens derden, voor zover, zonder toedoen van Molenhuys Badkamer Design niet voor het publiek domein beschikbaar.

2. Opdrachtgever verplicht zich jegens Molenhuys Design tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem bekend is of zal worden, al dan niet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de onderneming(en) van Molenhuys Design en voorts zulke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij de informatie van algemene bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.
3. Opdrachtgeverisverplichtomwerknemersenderdenwelkedoorhem worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichting op te leggen als in het tweede lid van dit artikel is opgenomen.
4. DemogelijkheidbestaatdatMolenhuysDesigninhetkadervande overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegeven (“Wbp”) van (werknemers en/of klanten van) opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Molenhuys Design en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.
5. MolenhuysDesignzaldepersoonsgegevensdietenbehoevevan opdrachtgever worden verwerkt adequaat beveiligen. Molenhuys design zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:
• – Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur/gegevensbestanden, waaronder firewalls, password-login en/of encryptie;
• – Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
• – Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;
– Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen en diensten).
6. MolenhuysDesignstaaternietvoorindatdebeveiligingonderalle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zal Molenhuys Badkamer Design zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van

de techniek, de gevoeligheid van de (persoons)gegevens en de aan het
treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is.
7. Opdrachtgeversteltenkel(persoons)gegevensaanMolenhuysDesignter
beschikking voor verwerking indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De verwerkingsverantwoordelijks is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.
8. Inhetgevalvaneenbeveiligingsinbreuken/ofeendata-lekindezinvan artikel 33 AVG zal Molenhuys Design de verwerkingsverantwoordelijke dan wel opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
9. MolenhuysDesignzaldeverwerkingsverantwoordelijkewaarmogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
10.In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissen en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, gericht aan Molenhuys Design, zal Molenhuys Design het verzoek zelf afhandelen voor zover zij dit zelf kan doen. Zij zal verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte stellen. Molenhuys Design mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan de verwerkingsverantwoordelijke.
11.Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Molenhuys Design voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerking, is hetgeen in artikel 14 van deze overeenkomst is bepaald van toepassing.
12.Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en al hetgeen met betrekking tot de wbp zijn de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 16 – Aanvullende afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument of het bedrijf zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze

dat deze door de consument of het bedrijf op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht
1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2. Op een met Molenhuys Design gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alleeventuelegeschillendiebetrekkinghebbenopdeovereenkomstof die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Molenhuys Design ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
4. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
5. Voorzover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert levering- dan wel uitvoerdatum.
Artikel 19 – Algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend
voor de uitleg daarvan.

Artikel 1 – Garantie
1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument of het bedrijf op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument of het bedrijf recht op reparatie respectievelijk vervangen, ontbinding en/of prijsvermindering.
2. Molenhuys design geeft 2 jaar volledige garantie op de door haar geleverde artikelen. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door de consument of het bedrijf, zie lid 1. Het recht op garantie is van toepassing als het consument of het bedrijf aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. De consument of het bedrijf moeten volgens de wet schade zoveel mogelijk voorkomen of beperken.
4. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan Molenhuys Design, geldt deze garantie ook voor de consument en het bedrijf.
5. De consument of het bedrijf moeten zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
6. Als op basis van garantie door Molenhuys design een vervangend product wordt geleverd, wordt het product afgeleverd op een toegankelijke plek op de begane grond. Montagekosten en eventuele kosten van een benodigde hoogwerker worden niet door Molenhuys Design vergoed.
7. Afwijkingeninkleur,slijtvastheid,structuur,etc.kunnenhetrechtop garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
8. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik. Molenhuys Design is niet aansprakelijk voor verkleuringen of schade als gevolg van de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV- leidingen en haarden.
9. Uitgezonderd van de garantie van lid2 zijn: (wegwerp)batterijen, verwisselbare lichtbronnen en normale slijtage.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het risico van de artikelen gaat over op de consument of het bedrijf op het moment van levering.
2. Alle door Molenhuys Design te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Molenhuys Design, zolang de wederpartij enige vordering van Molenhuys Design niet heeft voldaan, doch wel voor rekening en risico van de wederpartij.
3. Molenhuys Design vestigt middels deze algemene voorwaarden een vuistpand op de door haar afgeleverde goederen welke nog niet in eigendom aan de wederpartij zijn overgedragen.
4. De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendoms voorbehoud afgeleverde producten, zolang het eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteit van de wederpartij plaatsvindt.
5. De wederpartij dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Molenhuys Design veilig te stellen.
6. Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Molenhuys Design tekort schiet of Molenhuys Design goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Molenhuys Design gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal Molenhuys Design te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie van de producten en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door die terugname.
7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht Molenhuys Design daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendoms voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer ongevallen-, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek vaan Molenhuys Design ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Molenhuys Design gerechtigd tot de penningen.

Artikel 5 – Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer (bedrijf) mag Molenhuys Design voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting, zie Artikel 5, voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.
Artikel 6 – Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
Molenhuys Design hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer (bedrijf) dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Molenhuys Badkamer Design hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.
Artikel 7 – Taal
Molenhuys Design biedt deze algemene voorwaarden aan in de Nederlandse taal.